• Samsung SDI
• LG Chemical
• SANYO Panasonic
• ATL