Asahi Glass Co. Ltd. (Japan)
Bridgestone Corporation (Japan)
LG Chemical
Ltd. (South Korea)
Samsung Corning Co. Ltd. (South Korea)
SKC Haas Display Films (South Korea)
Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd. (Japan)
?